banner304
Hasan Güneş
Hasan Güneş
Eğitim Üzerene
Yazarın Makaleleri
Okullardaki İlişkilerde Özgürlük, Adalet Ve Eşitlik
Birlikçi yönetim, uzmanlaşmış işgörenleri çalıştıran örgütlerde bu işgörenleri yaratıcılıklarından daha yüksek düzeyde yararlanabilmek için bağımsızlık ortamı içinde çalışanları gerektiği düşüncesine dayanan yönetim biçimine...
Okul Müdürü Bilgiyi Öğretmenden Saklamamalı
 Bilgi erki, yöneticinin astlarına gereksindiği değerli ve yaşamsal gördüğü bilgileri sağlama yollarının başında olmasıyla sağlanan erke verilen isimdir.     Kuşkusuz, okullarda en önemli bilgi kaynakları yasa, yönetmelik...
Öğrencinin Bireyselleşmesinin Önemi
   Bireyselleştirme, bireyin biricikliğinden yola çıkan, bireyin keşfedilmesine, bireyin kişilik gelişimine, bireyin benlik bilincinin oluşumuna olumlu katkıyı temel alan sürece verilen isimdir.      Öğrencinin bireyselleşmesinin...
Okul yönetimi tesadüflere bırakılmayacak önemlidir.
    Bilimsele bilgi, bilimsel yöntem aracılığıyla doğruluğu veya yanlışlığı ispatlanabilen olgu ve olaylardan elde edilen bilgiye verilen isimdir.    Kuşkusuz, okulların bilimsel yöntemlerle yönetilmesi okulları amaçları...
Sanat Ve Bilimsel Bilgi İnsanı Özgürleştirir
    Bilgilerin giderek gelişip derinlemesine yaşam kalitesinin artırma şeklinde anlaşılan ilerleme neden eğitim ile ilgisi bulunmaktadır? Ancak bundan önce yanıtlanması gereken sorular bulunmaktadır.    Hangi tür bilgi...
Genellikle Üniversitelerde Yapılan Araştırmalar Ya  Gerçek Toplumsal Gerçeklerimizle  İlgisi Bulunmamakta Ya Da Önemsenmemektedir
    Araştırma; genelleştirilebilen bilgi üretmek ya da üretilmiş olan bilgiye katkıda bulunmak amacıyla sistemli gözlemler; deneyler yapma, belgelerini, yayınları inceleme ve bunların sonucunda toplumun verileri bilimsel yöntemlerle...
Sınıflarda Sürekli Anlatım Yöntemini Kullanmak
Anlatma yöntemi; sınıftaki çalışmalarda daha çok öğretmenin etkin olmasını gerektiren; öğretmenden etkin olmasını gerektiren; öğretmenden, öğretim proğramında yer alan konuların anlatılarak açıklanmasını; yine öğretmenin uyandıracağı...
Demokrasi Yaşanarak Öğrenilir
    Demokrasi; toplumu bağlayıcı olarak kararların, o kararlara uyması beklenen ya da zorlanan kişilerin istencini yansıtacak biçimde oluşturulduğu yönetim biçimidir.      Demokrasi eğitimi; demokratik bir toplumda...
Okul Yönetimi Ve Öğretim Boyutu Olsun Sorunlarla Doludur
 Akılcılaşma sürecinin özü, toplumsal aktörlerin kişisel olmayan ilişkiler bağlamında çevrelerimizdeki dünya üzerinde daha fazla denetim kurmak için bilgiye giderek daha çok başvurmalarıdır.     Gerçekten, aile içi...
ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BENLİK KAVRAMININ OLUŞUMUNA KATKI YETERLİ DEĞİLDİR.
Akademik benlik kavramı; kişinin hangi özel ya da genel alana yeteneği olduğunun farkında olmasıdır. Öğrencinin akademik benlik kavramının belirlenmesinde hangi stratejiler uygulanmalıdır? Bu açıdan mevcut durum nedir? Bu durumda görülen...
TEOGDA OLDUĞU GİBİ KARARLARIN SIKÇA DEĞİŞTİRİLMESİ BİLGİ TOPLUMUNA BİZİ ULAŞTIRIR MI?
Bilgi toplumu; bilgi üretiminin ve akışının hem bireyi hem de kurumlar arası ilişkileri belirlediği, bilginin kitlesel üretilip tüketildiği toplum, enformasyon topluma verilen isim. Bilgi üretimi ne anlama geliyor? Bilgi üretiminin yoğun artışı...
OKULLAR SORUNLARIYLA BİRLİKTE AÇILIYOR
Okullarda etkili öğretme-öğrenme süreci sorunların olmamasına bağlıdır. Ancak, okulların açılmasına saatler kala sorunların devam ettiğini görüyoruz. Elbette okullarda yaşanan bütün sorunları tamamen ele almak mümkün değil. Bu nedenle,...
Okullar Açılırken Öğretmenlere Öneriler
Bilindiği gibi ilköğretim ve orta öğretim okulları 18 Eylül 2017 tarihinde öğretime başlayacak. Elbette okul yöneticilerine, öğretmenlere, öğrencilere ve velilere çeşitli roller düşmektedir. Ancak, öğretmenlere düşen roller ve sorumluluklar...
ETNOSANTRİZM VE EĞİTİM
    Etnosantrizm, bir kişinin diğerlerini kendi etnik grubunu veya kültürünü merkeze alarak değerlendirme tutumu şeklinde tanımlanabilir. Pek çok ön yargı ve stereotipin kaynağını oluşturan bu değerlendirme, genellikle, diğerlerinin...
İnsan Yetiştirme Düzenimiz Ve Öz Saygı
İnsan yetiştirme düzenimiz, toplumun baskın değer yargılarını oluşturan doğrultusunda yapılmakta, bu da kişinin öz saygının gelişmesini engellemektedir. Genellikle görünen o ki başka insanlar kötü muamele, onları aşağılama hüküm...
Çocuk Sömürüsü
DİSK-AR' A göre okula devam etmeyen çocuklarda hane halkı gelirine katkıda bulunmak için çalışanların oranı yüzde 58.7 seviyesindedir. Okula devam etmeyen ve hane halkının ekonomik faaliyetine yardımcı olmak için çalışan çocukların...
Eğitimde Adil Davranışın Önemi
Adalet haklı ile haksızın ayırt edilmesi, haklı olana hakkının verilmesi, kişinin hak ettiği şeye sahip olabilmesine verilen isimdir.     Kuşkusuz, eğitim açısından bakıldığında adil davranış konusunda okul müdürü- öğretmen;...
Yaratıcılık Ve Eğitim
      Yaratıcılık; toplumların vazgeçilmez öğelerinden biridir. Pekala, yaratıcılık neden vazgeçilmezdir? Bireyleri yaratıcılığının gelişmesinde aile ve okulun yeri ve önemi nedir?      Maalesef,...
Öğrencinin Sosyo Ekonomik Durumu Ve Başarısı Üzerindeki Etkisi
 Öğrenciyi tanıma; ailesinin sosyo-ekonomik durumu, aile içi ilişkileri, bedensel, devinişsel, bilişsel, duyuşsa, dilsel, toplumsal gelişimi ve sağlığı benliğini tanımayı içermektedir.     Daha   özel anlamda,...
Sosyolojik İmgelem Ve Eğitim Sorunlarımız
Sosyolojik imgelem, bireylerin kişisel yaşamlarındaki sorunlarla toplumsal düzeydeki sorunlar arasındaki ilişkiyi görebilmek bir bakış açısına veya yeteneğe sahip olmakları olarak tanımlanabilir.     Kuşkusuz eğitim boyutuyla...