banner292
Hasan Güneş
Hasan Güneş
Eğitim Üzerene
Yazarın Makaleleri
Yaratıcılık Ve Eğitim
      Yaratıcılık; toplumların vazgeçilmez öğelerinden biridir. Pekala, yaratıcılık neden vazgeçilmezdir? Bireyleri yaratıcılığının gelişmesinde aile ve okulun yeri ve önemi nedir?      Maalesef,...
Öğrencinin Sosyo Ekonomik Durumu Ve Başarısı Üzerindeki Etkisi
 Öğrenciyi tanıma; ailesinin sosyo-ekonomik durumu, aile içi ilişkileri, bedensel, devinişsel, bilişsel, duyuşsa, dilsel, toplumsal gelişimi ve sağlığı benliğini tanımayı içermektedir.     Daha   özel anlamda,...
Sosyolojik İmgelem Ve Eğitim Sorunlarımız
Sosyolojik imgelem, bireylerin kişisel yaşamlarındaki sorunlarla toplumsal düzeydeki sorunlar arasındaki ilişkiyi görebilmek bir bakış açısına veya yeteneğe sahip olmakları olarak tanımlanabilir.     Kuşkusuz eğitim boyutuyla...
Sosyal İzalasyon Ve Eğitim
Sosyal izolasyon kişinin kendisini tüm dünyadan ve diğer insanlardan ayrı hissetmesi, çevresindeki herkesten kendini aşağı ya da farklı görmesidir.     Sosyal izolasyon bireyin yabancılaşmasına neden olmaktadır. Kuşkusuz, bu...
Eğitimde Dayanışmanın Önemi
    Okul müdürü-öğretmen; öğretmen-öğrenci arasında görülen dayanışma eğitim açısından büyük bir öneme sahiptir.      Okul müdürü-öğretmen arasında görülen güven ve işbirliği örgütsel etkililik...
Öğretmenlerin Öz-Yeterlik Düzeyi
Öz yeterlik inancı, bireylerin sahip oldukları bilgi ve becerilerin etkin biçimde kullanabilmeleri için, öncelikle ilgili alanlarda kendi yeterliklerine güven duymaları gerektiğini öne süren sosyal öğrenme kuramına dayanır.     ...
Üniversitelerde Örgütsel Adalet
  Örgütsel adalet doğruluğun işyerindeki rolü ve haklılığın korunmasında otoritenin işlevi ile ilgili bir kavramı olarak tanımlanabilir. Yani, başka açıdan örgütsel adalet, çalışanların görev dağılımı, mesaiye uyma, yetki...
EĞİTİMDE AÇIKLIK İLKESİ
Bilginin bireyler arasında veya sistem içerisinde akışının kolay olması anlamındaki açıklık ilkesi eğitim açısından birtakım sonuçları bulunuyor. Bu sonuçlar, okul müdürü- üst statüler; okul müdürü-öğretmen; öğretmen-öğrenci...
İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ
     Okul ve sınıf iklimi, kişiler ve grupların ilişkileri sonucu oluşan durumdur. Okul ve sınıf ikliminde en önemli rolü okul yöneticileri ve öğretmenler oynuyor.     Örgütün tüm öğeleri arasında çift yönlü...
EĞİTİM VE ÖZGÜRLÜK
    İnsanın insana özgü güçleri, akıl ve sevgidir. İnsan bu güçlerini geliştirip, optimum bir özgürlüğe ve içsel bağımsızlığa kavuşur.    Konuyu detaylandırmadan önce; özgürlüğünü ve bağımsızlığının...
Okullarda Örgütsel Çatışma
        Empati (eşduyum) bir başkasının içinde bulunduğu durum ya da davranışlardaki motivasyonu anlamak ve içselleştirmek demektir.          Örgütsel anlamda çatışma...
Düşünme Ve Öğrenme
Düşünme 'karşılaştırmalar yapma, araştırma, birleştirme, bağlantılar kurma yetisi” ne verilen isimdir.    Elbette, düşünen bireylere gereksinmemiz var. Ancak,  bu alanda oldukça olumsuzluklar yaşıyoruz. Daha özgürce...
Benlik Algısı Ve Eğitim
  Benlik algısı, kendini tanıma; çevreyle ilişki kurma; kendini kabul etme; kişisel yeterlik; kendini ifade etme; kendilik farkındalığı olmasını içeren bir terimdir.    Benlik algısının eğitim açısından önemi nedir? Yine,...
GENÇLİK KÜLTÜRÜ VE BAŞARISIZLIK
  Gençlik kültürünü belirlerken bir ölçüde arkadaşlarıyla ilişkileri, medyayla ilişkileri ve boş zamanı nasıl değerlendirdiği, bize bir ipucu verebilir.     Gençlik, özellikle ergenlik döneminde ailesiyle çözemediği...
ÖĞRETMENİN FARKINDALIĞI
Öğretmenin farkındalığa sahip olması etkili öğrenme-öğretme için önem arz etmektedir. Aslında, öğretme-öğrenme sürecinin etkililiği bir ölçüde eğitim konusunda öğretmenin farkındalık düzeyine bağlıdır.    Çünkü,...
Öğretmen Olmak
Bir öğretmen, ancak kendisini ifade ettiği ve güçlerini kullandığı ölçüde kendisi olacağına inanıyorum. Bu durum da gerçek aktivite ile elde edilir. Başka bir ifadeyle gerçek aktivite öğretmenin güçlerini ortaya çıkarıp kullanmasıdır....
ÖĞRENCİNİN KENDİSİ OLMASI
  Öğrencinin kendisini araması demek, yeteneklerini, ilgilerini, beklentilerini duygularını ve biliş durumunu araması demektir.    Öğrenci, başarılı olmak için yeteneklerinin neler olduğuna ilişkin bir arayış içinde olması...
Okulların Ve Öğrencilerin Birlikte Gelişmesi
Okulların ve öğretmenlerin birlikte gelişmesi hem bir zorunluluk hem de bir amaçtır. Ancak, bu makalede öğrencilerin ve okulların birlikte gelişmesi ele alınıyor.     Okulların etkililiği bir ölçüde toplumun kültürü çocuğa...
Türkiye’de Toplumsal Yapı Ve Eğitim
Toplumsal yapı, kültürün, sınıfsal durumun, statü, rol, grup ve kurumlarının birbiriyle kurmuş oldukları ilişkiler sonucu ortaya çıkar. Toplumsal yapı, toplumlarda var olan toplumsal kısımlar ve kurumlar arasında bir ilişkiler bütününe...
ÖĞRENCİ FARKINDALIĞI
Öğrenci frkındalığının arttırılması,mkendisine, öğretme-öğrenme sürecine ve topluma ne gibi katkılar sunuyor. Farkıdalık, öğrencinin gizil güçlerini, yeteneklerini, değerlerini, inançlarını, önceliklerini ihtiyaçlarını tanımak...