banner354
Hasan Güneş
Hasan Güneş
Eğitim Üzerene
Yazarın Makaleleri
Amaç Çatışmaları Ve Öğretmenler
Amaç çatışmaları çeşitli düzeylerde ve çeşitli tarafları (kişi, grup) arasındaki amaçlar konusundaki anlaşmazlıklara verilen isimdir. Aslında; hem örgüt olarak okulun hem de işgören olarak öğretmenlerin temel algı dayanağı eğitimin...
Eğitim Sistemi Amaçlarını Yerine Getiremiyor
Eğitimin en temel amaçlarından biri bireye meslek kazandırmaktır. Yine eğitimin temel amaçları arasında bireyin kendisini gerçekleştirmeye çalışması ve topluma uyumunu sağlamak gelmektedir. Eğitim sisteminin bireyi meslek sahibi yapmak, eğitimin...
Öğretmenlerin Statüsü
Öğretmenlik statüsü öğretmenlere farklı roller yüklemektedir. Kuşkusuz, öğretmenin farklı rolleri olmasına rağmen; bunlar içinde çevre lideri olma gibi öğenin önemi tartışılamaz. Öğretmen, çevre lideri olarak halkın aydınlanmasına...
Çağdaş Bir Toplum Yaratmak Üzerine
Kültürel ortamın yarattığı zihinsel tutum, nesne ya da olayların algılamasını etkiliyor. Bu durumun da toplumumuz açısından önem taşıdığını söyleyebiliriz. Zihinsel tutum, nesne ya da olayların algılamasını etkileyen eğitim kültürü...
Çağdaş Eğitimin Önündeki Engeller
Çağdaş eğitim anlayışının temel özellikleri şunlardır: 1- Çağdaş eğitimin merkezinde öğrenci vardır. 2- Çağdaş eğitim anlayışı bireyi her yönüyle kendisi ve toplumu için en iyi şekilde geliştirilmesini amaç edinir. 3- Çağdaş...
Eğitimde Düşünce
Özgürce düşünme edinme, bunları engellemeden açıklayabilme, yazabilme hak ve olanağı; insanların düşüncelerinden dolayı kınanmaması ilkesi, fikir hürriyeti, düşündüğümüzü anlatma özgürlüğü olan düşünce özgürlüğünün...
Öğretmenlerde Tükenmişlik Sendromu
Tükenmişlik sendromu, yaygın olarak insanların yüz yüze çalıştığı mesleklerde bireylerin duygusal yönden kendilerini tükenmiş hissetmeleri, işleri gereği karşılaştıkları insanlara duyarsızlaşmaları ve kişisel başarı duygularında...
Bir Sistem Olarak Okulun Etkililiği
Bir sistemin, birbirine bağlanan parçalara sahip olan bir bütün olduğunu söyleyebiliriz… Bir sistemin parçaları duygular, düşünceler veya davranışlar da olabilir. Bir sistem olarak okulun etkili, etkin verimli olabilmesi, büyük ölçüde...
Üniversitelerde Örgütsel Etik
Yasal bir çerçevede işgörenlerde aynı tür davranışların oluşmasını sağlayan, örgütün topluma karşı yerine getirmeyi üstlendiği hizmetleri sağlarken bazı toplumsal sorumluluklarında üstlenildiğini gösteren ilkeler olarak örgütsel...
Ülkemizde Öğretmenlerin Güdüleri Karşılanmıyor
Bu köşe yazısı, öğretmen güdülerinin karşılanması ve karşılanmamasının sonuçları ile ilgilidir. Özgerçekleşim güdüsünün karşılanması hem öğretmen açısından hem de okul yönetimi açısından önem taşıyor. Özgerçekleşim...
Bir Milyon Öğretmen Bir Milyon Fikir Ve Öğretmenlerin Karara Katılmasının Sonuçları
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlere yönelik Bir Milyon Öğretmen Bir Milyon Fikir uygulaması ile öğretmenlerin görüşlerini alıyor. Kuşkusuz bu proje ile gerek öğretmen gerekse eğitim dünyası adına eşsiz katkısı bulunuyor. Böyle...
Okullarda Bayram Törenlerinin Yeniden Gündeme Gelmesi
Çoğunlukla, örgütsel tören tarihsel nitelik taşıyan bir olaya toplumun verdiği kültürel ağırlığı sürekli kılmak belirli yer ve zamanlarda düzenlenen bir davranış türüne verilen isimdir. Eğitim tarihimizde, okullarda bayram tatilleri...
Sahip Olduğumuz Ezber Eğitiminin Sonuçları
Yıllardır ezber eğitimin olumsuz sonuçları ve bu sistemin değiştirilmesine yönelik çok şeyler söylenildi. Ancak, değişen bir şey yok. Ezber eğitimin nedenleri olumsuz sonuçlarına değinmek bu makalenin konusunu oluşturmaktadır. Ders kitaplarının...
Toplumsal Benzeşme Ve Eğitim Örgütleri
Bilindiği gibi, toplumsal kültürlerin, değişik kültürlerden birey ya da grupların türdeş bir kültür bütünü oluşturacak biçimde kaynaşmalarına toplumsal benzeşme denir. Okul açısından, toplumsal benzeşme önem taşımaktadır. Çünkü,...
Basit Anomi Ve Okullar
Basit anomi bir grup ya da toplumdaki değer çatışmalarından doğan huzursuzluktur. Gerçekten okullarda değer çatışmaları görülmekte midir? Hangi gruplar arasında değer çatışmaları görülmektedir? Okullarda görülen değer çatışmasını...
Okulun Etkililiğinin Bağlılık Açısından Değerlendirilmesi
     Bağlılık bir olayın meydana gelmesinin başka  bir olaya bağlı olması durumuna verilen isimdir. Söz konusu örgütsel etkililik  olduğunda birçok etkenden bahsetmek gerekmektedir. Bunlardan en önemlisi, öğretmenlerin...
Demokrasi, Kalkınma, Saygınlık Ve Eğitim
Herkesin dilinde demokrasi. Ancak yeterli çabamız var mı? Yeterli mücadelemiz, yeterli hoşgörümüz var mı? Kalkınma diyoruz, çağ atlamak istiyoruz, bunun için bilgi kaynaklarımız yeterli mi? Saygın bir devlet, saygın bir toplum olmak istiyoruz....
Bencil Öğrencilerle Başa Çıkmak
    Bilindiği bencillik,  bireyin başkalarının yararını düşünmeden, kimi kez onlara zarar vererek; davranışlarını yalnız kendi gereksinmelerini gidererek, kendine çıkar sağlayacak biçimde yönlendirmesine verilen isimdir....
Zeka Ve Öğrenci
Zeka(anlak) insanın toplumsal çevresine öğrenme yoluyla yeni durumlara uyma yeteneğidir. İlkönce uyma yeteneğinin önemine değinmek gerekir. Öğrenci uyma yeteneğine sahip değilse şu sorunlarla karşılaşabilir: … Uyma yeteneğinin yokluğu...
Hümanizm Ve Eğitim
İnsanın önemi ya da ilgilerine; insanoğlunun önemine ağırlık veren ve her şeyin ölçüsü, insan olduğu hümanizm, eğitim ile ile yakından ile ilgisi bulunuyor. Hümanizm, insanın onuru ve her şeyden önce insanın önemine vurgu yaparken eğitimin...

banner346

banner293

banner323

banner357