banner344
Hasan Güneş
Hasan Güneş
Eğitim Üzerene
Yazarın Makaleleri
Okulun Etkililiğinin Bağlılık Açısından Değerlendirilmesi
     Bağlılık bir olayın meydana gelmesinin başka  bir olaya bağlı olması durumuna verilen isimdir. Söz konusu örgütsel etkililik  olduğunda birçok etkenden bahsetmek gerekmektedir. Bunlardan en önemlisi, öğretmenlerin...
Demokrasi, Kalkınma, Saygınlık Ve Eğitim
Herkesin dilinde demokrasi. Ancak yeterli çabamız var mı? Yeterli mücadelemiz, yeterli hoşgörümüz var mı? Kalkınma diyoruz, çağ atlamak istiyoruz, bunun için bilgi kaynaklarımız yeterli mi? Saygın bir devlet, saygın bir toplum olmak istiyoruz....
Bencil Öğrencilerle Başa Çıkmak
    Bilindiği bencillik,  bireyin başkalarının yararını düşünmeden, kimi kez onlara zarar vererek; davranışlarını yalnız kendi gereksinmelerini gidererek, kendine çıkar sağlayacak biçimde yönlendirmesine verilen isimdir....
Zeka Ve Öğrenci
Zeka(anlak) insanın toplumsal çevresine öğrenme yoluyla yeni durumlara uyma yeteneğidir. İlkönce uyma yeteneğinin önemine değinmek gerekir. Öğrenci uyma yeteneğine sahip değilse şu sorunlarla karşılaşabilir: … Uyma yeteneğinin yokluğu...
Hümanizm Ve Eğitim
İnsanın önemi ya da ilgilerine; insanoğlunun önemine ağırlık veren ve her şeyin ölçüsü, insan olduğu hümanizm, eğitim ile ile yakından ile ilgisi bulunuyor. Hümanizm, insanın onuru ve her şeyden önce insanın önemine vurgu yaparken eğitimin...
Eğitimde Açık Davranışın Önemi
Açık davranış, başkalarınca doğrudan doğruya duyu organları aracılığıyla algılanıp ayıt edilebilen davranıştır. Kuşkusuz, bu terimin veli, okul yöneticisi, öğretmen ve öğrenci boyutu bulunmaktadır. Veli boyutunu söylemek gerekirse...
Eğitimde Araştırıcı Davranışın Önemi
Araştırıcı davranış” belli bir durumu tam olarak inceledikten sonra, ona ilişkin başka durumları kavramsal olarak inceleme” ye verilen isimdir. Kuşkusuz, araştırıcı davranışla ilgili olarak şunların incelenmesi gerekmektedir. Araştırıcı...
Eğitimde Açık Amaçlar
Açık amaçlar, bir örgütün toplumca kendine verilen formal ve genel amaçlardır. Eğitim örgütlerinin genel amaçları nelerdir? Bu amaçların gerçekleştirilmesinin sonuçları nelerdir? Bu sonuçlar ülkemizde nasıl bir seyir izlemektedir? Neler...
Açılımlı İletişim
Açılımlı iletişim” güvenli davranışların sergilendiği , karşısındaki kişiye yönelik suçlama, yargılama, olumsuz yönünü ve genellemenin yapılmadığı; bundan dolayı dinleyicinin kaynağı gayret ederek dinlediği ve iletişimin karşılıklı...
Açık Sistem Olarak Okul
Açık sistem çevresindeki diğer sistemlerden sürekli girdi alan bunları belirli süreçlerden geçirdikten sonra yine, çevreye sunan, böylelikle çevreyi etkileyen ve ondan etkilenen sistemdir. Açık sistem olarak okulun önemli girdisi öğrencidir....
BASKI GRUPLARI VE OKULLAR
Baskı grubu” Yöneticilerin ya da liderleri aracılığıyla hükümet ya da başka toplumsal grupları etkileyerek üyelerin ortak çıkarlarını geliştirmeyi ve korumayı amaçlayan örgütsel gruba” verilen isimdir. Baskı grupları okulları nasıl...
Okullarda Amaçlara Göre Yönetim
 Amaçlara göre yönetim bir örgütte üst ve astların amaçlarını birlikte belirledikleri, sorumluluk aldıkları ve ulaşacakları sonuçların birlikte kararlaştırdıkları ve belirli dönemlerde bu amaçlar ve sonuçların gerçekleşip gerçekleşmediğini...
Aşağıdan Yukarıya İletişim
Aşağıdan yukarıya iletişim astın verdiği rapor ve tepkilerden oluşan ve yine astların gerekli bilgileri üstlerine verme aracı olan iletişim biçimine verilen isimdir.      Aşağıdan yukarıya iletişimin önemi nedir? Bu...
Eğitim Örgütlerinde Çatışma
Açık çatışma; çatışma hakkındaki tarafların fiilen gösterdikleri davranışa işaret eden çatışmaya verilen isimdir. Kuşkusuz, eğitim örgütlerinde okul müdürü-öğretmen; öğretmen-öğrenci; öğretmen-öğretmen; öğrenci-öğrenci...
Kadın Eğitim Yöneticileri Neden Atanmamaktadır?
 Eğitimin en temel amaçları; bireyi meslek sahibi yapmak ve iyi yurttaş yetiştirmektir. Bireyin gelişimini sağlamak ve topluma uyumunu sağlamak en temel amaçlardandır.     Bireyi meslek sahibi yapmak en temel amaçlardan olmasına...
Çağdaş Üniversite Öğrencisi Nasıl Olmalı?
Çağdaş üniversite öğrencisinin niteliklerinin başında toplumsal duyarlılık geliyor. Ancak, üniversitelerde eğitimin nasıl yozlaştığına birebir şahit oldum. Öyle ki bakanlar kurulunun nasıl oluştuğunu bilmeyen öğrenciler var. Bu nitelikte...
Öğrencilerin Stres Kaynakları
Kişinin kendisini tehdit veya baskı altında algıladığında verdiği fiziksel, zihinsel, duygusal ve davranışsal tepkiler bütünüdür.    Öğrencilerin stres kaynaklarını  üç boyutuyla düşünmek gerekir. Birincisi aile, ikincisi...
Okul Nasıl Etkili Olabilir?
    Okullarda liderlik, etkili öğretmenlik, mesleki gelişim, okul-çevre ilişkileri ve örgütsel bağlılık bileşenleri yine okulların etkililiği bağlamında ele alınmaktadır. Geçekte, bu kapsam içerisine giren etkenlerin sorgulanması...
Öğrencinin Özgüven Kazanmasında Öğretmenin Rolü
Öğrencinin Özgüven Kazanmasında Öğretmenin Rolü Yurttaş; ülkenin yönetiminde söz sahibi olanlara bilim adamlarına, yargı organlarına, kısaca toplumuna güvenmek ister. Çünkü, güven duygusu gelecekte ne olacağına dair bir duygudur. Bu...
Eğitim Yöneticilerinin Atanmasında Bilimsel İlkelere Uyulmuyor?
İnsan yetiştirme düzenimiz için eğitim ve kültür son derece önemli. Ancak; hafızasına yanlış bilgiler yüklenerek eline diploma verilmiş kişilerle toplum kalkınamaz. Kültürlü olan kişilerin davranış biçimleri, değer yargıları, beden...

banner346

banner343

banner293

banner323